DE KLEINE LETTERTJES.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Woman in Marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Woman in Marketing, voor afname van diensten en/of producten zoals: advies- en management diensten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Woman in Marketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

// 1 Identiteit van de ondernemer

Woman in Marketing handelt onder de namen:

 • Woman in Marketing
 • Site24
 • SalesPulse Marketing

Het vestigingsadres van Woman in Marketing is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten

Het postadres van Woman in Marketing is Postbus 45, 3600 AA te Maarssen

Woman in Marketing gebruikt de volgende e-mailadressen:

 • [medewerker] @ womaninmarketing.com
 • Info @ womaninmarketing.com
 • Finance @ womaninmarketing.com
 • Finance @ salespulse-marketing.com

Woman in Marketing is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL859200863B01

Woman in Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72694009

// 2 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Woman in Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

// 3 Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Woman in Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing opgenomen wordt.

// 4 Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgave door Woman in Marketing zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door Woman in Marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Woman in Marketing.
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Woman in Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Woman in Marketing, facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Woman in Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

// 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • Woman in Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Woman in Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woman in Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Woman in Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woman in Marketing zijn verstrekt, heeft Woman in Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Woman in Marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woman in Marketing kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Woman in Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Woman in Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

// 6 Duur en beëindiging

 • Alle diensten van Woman in Marketing zijn per uur opzegbaar of opschaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Beëindiging

 • Woman in Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
  • wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Woman in Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  • indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

// 7 Levering en levertijd

 • Woman in Marketing gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht Woman in Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Woman in Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Woman in Marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

// 8 Overmacht

 • Woman in Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Woman in Marketing als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Woman in Marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Woman in Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

// 9 Prijzen

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door Woman in Marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

// 10 Betaling

 • Woman in Marketing factureert in geval van een vast overeengekomen aantal uren maandelijks vooruit en maandelijks achteraf in geval van nacalculatie met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Woman in Marketing over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt Woman in Marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Woman in Marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien Woman in Marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Woman in Marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Woman in Marketing heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Woman in Marketing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

// 11 Copyright

 • Het eigendom van door Woman in Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Woman in Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Woman in Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Woman in Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door Woman in Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Woman in Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

// 12 Aansprakelijkheid

 • Voor zover Woman in Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Woman in Marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Woman in Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Woman in Marketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Woman in Marketing.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Woman in Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Woman in Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Woman in Marketing
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Woman in Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Woman in Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Woman in Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Woman in Marketing geleden schade.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

// 13 Buitengebruikstelling

 • Woman in Marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Woman in Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Woman in Marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Woman in Marketing kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Woman in Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

// 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Woman in Marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

// 15 Reclame

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Woman in Marketing, waarna Woman in Marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Woman in Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

// 16 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

// 17 Overig

 • Woman in Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Woman in Marketing
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Woman in Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Woman in Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Woman in Marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

// 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Woman in Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Woman in Marketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Woman in Marketing beslissend.

// 19 Eigendomsrecht

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Woman in Marketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

DE KLEINE LETTERTJES.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Woman in Marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Woman in Marketing, voor afname van diensten en/of producten zoals: advies- en management diensten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Woman in Marketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

// 1 Identiteit van de ondernemer

Woman in Marketing handelt onder de namen:

 • Woman in Marketing
 • Site24
 • SalesPulse Marketing

Het vestigingsadres van Woman in Marketing is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten

Het postadres van Woman in Marketing is Postbus 45, 3600 AA te Maarssen

Woman in Marketing gebruikt de volgende e-mailadressen:

 • [medewerker] @ womaninmarketing.com
 • Info @ womaninmarketing.com
 • Finance @ womaninmarketing.com
 • Finance @ salespulse-marketing.com

Woman in Marketing is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL859200863B01

Woman in Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72694009

// 2 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Woman in Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

// 3 Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Woman in Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing opgenomen wordt.

// 4 Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgave door Woman in Marketing zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door Woman in Marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Woman in Marketing.
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Woman in Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Woman in Marketing, facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Woman in Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

// 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • Woman in Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Woman in Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woman in Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Woman in Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woman in Marketing zijn verstrekt, heeft Woman in Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Woman in Marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woman in Marketing kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Woman in Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Woman in Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

// 6 Duur en beëindiging

 • Alle diensten van Woman in Marketing zijn per uur opzegbaar of opschaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Beëindiging

 • Woman in Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
  • wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Woman in Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  • indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

// 7 Levering en levertijd

 • Woman in Marketing gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht Woman in Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Woman in Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Woman in Marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

// 8 Overmacht

 • Woman in Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Woman in Marketing als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Woman in Marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Woman in Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

// 9 Prijzen

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door Woman in Marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

// 10 Betaling

 • Woman in Marketing factureert in geval van een vast overeengekomen aantal uren maandelijks vooruit en maandelijks achteraf in geval van nacalculatie met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Woman in Marketing over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt Woman in Marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Woman in Marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien Woman in Marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Woman in Marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Woman in Marketing heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Woman in Marketing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

// 11 Copyright

 • Het eigendom van door Woman in Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Woman in Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Woman in Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Woman in Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door Woman in Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Woman in Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

// 12 Aansprakelijkheid

 • Voor zover Woman in Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Woman in Marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Woman in Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Woman in Marketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Woman in Marketing.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Woman in Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Woman in Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Woman in Marketing
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Woman in Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Woman in Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Woman in Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Woman in Marketing geleden schade.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

// 13 Buitengebruikstelling

 • Woman in Marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Woman in Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Woman in Marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Woman in Marketing kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Woman in Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

// 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Woman in Marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

// 15 Reclame

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Woman in Marketing, waarna Woman in Marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Woman in Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

// 16 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

// 17 Overig

 • Woman in Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Woman in Marketing
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Woman in Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Woman in Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Woman in Marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

// 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Woman in Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Woman in Marketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Woman in Marketing beslissend.

// 19 Eigendomsrecht

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Woman in Marketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

DE KLEINE LETTERS.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Woman in Marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Woman in Marketing, voor afname van diensten en/of producten zoals: advies- en management diensten verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Woman in Marketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

// 1 Identiteit van de ondernemer

Woman in Marketing handelt onder de namen:

 • Woman in Marketing
 • Site24
 • SalesPulse Marketing

Het vestigingsadres van Woman in Marketing is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten

Het postadres van Woman in Marketing is Postbus 45, 3600 AA te Maarssen

Woman in Marketing gebruikt de volgende e-mailadressen:

 • [medewerker] @ womaninmarketing.com
 • Info @ womaninmarketing.com
 • Finance @ womaninmarketing.com
 • Finance @ salespulse-marketing.com

Woman in Marketing is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL859200863B01

Woman in Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72694009

// 2 Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Woman in Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

// 3 Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Woman in Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Woman in Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing opgenomen wordt.

// 4 Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgave door Woman in Marketing zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door Woman in Marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Woman in Marketing.
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Woman in Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Woman in Marketing, facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Woman in Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

// 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • Woman in Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Woman in Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woman in Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Woman in Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woman in Marketing zijn verstrekt, heeft Woman in Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Woman in Marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woman in Marketing kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Woman in Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Woman in Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

// 6 Duur en beëindiging

 • Alle diensten van Woman in Marketing zijn per uur opzegbaar of opschaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Beëindiging

 • Woman in Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
  • wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Woman in Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  • indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

// 7 Levering en levertijd

 • Woman in Marketing gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht Woman in Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Woman in Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Woman in Marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

// 8 Overmacht

 • Woman in Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Woman in Marketing als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Woman in Marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Woman in Marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Woman in Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

// 9 Prijzen

 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door Woman in Marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

// 10 Betaling

 • Woman in Marketing factureert in geval van een vast overeengekomen aantal uren maandelijks vooruit en maandelijks achteraf in geval van nacalculatie met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Woman in Marketing over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt Woman in Marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Woman in Marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien Woman in Marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Woman in Marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Woman in Marketing heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Woman in Marketing verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

// 11 Copyright

 • Het eigendom van door Woman in Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Woman in Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Woman in Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Woman in Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Woman in Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door Woman in Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Woman in Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

// 12 Aansprakelijkheid

 • Voor zover Woman in Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Woman in Marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Woman in Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Woman in Marketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Woman in Marketing.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Woman in Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Woman in Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Woman in Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Woman in Marketing
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Woman in Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Woman in Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Woman in Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Woman in Marketing geleden schade.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • Woman in Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

// 13 Buitengebruikstelling

 • Woman in Marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Woman in Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Woman in Marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Woman in Marketing kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Woman in Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

// 14 Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Woman in Marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

// 15 Reclame

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Woman in Marketing, waarna Woman in Marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Woman in Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

// 16 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

// 17 Overig

 • Woman in Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Woman in Marketing
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Woman in Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Woman in Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Woman in Marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Woman in Marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

// 18 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Woman in Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Woman in Marketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Woman in Marketing beslissend.

// 19 Eigendomsrecht

 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Woman in Marketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.